SMF:s årsmöte i Tammerfors 14.10.2016

SVENSKA MATEMATIKLÄRARFÖRENINGEN SMF-MAOL r.f.

Kallelse till:

Svenska Matematiklärarföreningens årsmöte fredagen den

14.10.2016 kl. 19.30-20.30 på hotell Cumulus Koskikatu

Adress: Koskikatu 5 Tammerfors.

 

Styrelsens sammansättning 2015-2016 har varit följande:

Ordförande                                              Jan-Anders Salenius

Viceordförande                                        Janne Raunio

Ekonom                                                    Anton Koskinen

Sekreterare                                               Anna-Lena Juslin

Tekniskt stöd                                                                 Sanna Kellokoski

Pedagogiska aftnar                                   Peter Kronman

                      Österbottenkontakt                                Jan Holmgård (ny regionkontaktJ)

 

AGENDA:

1.      MÖTETS ÖPPNANDE

2.      VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.      VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH TVÅ RÖSTRÄKNARE

4.      KONSTATERANDE AV LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.

5.      GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

6.      VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2015-16

7.      BOKSLUT FÖR PERIODEN 1.8.2015 – 31.7.2016 SAMT VERKSAMHETSGRANSKARENS BERÄTTELSE OCH BEVILJANDET AV ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN UNDER NÄMNDA PERIOD

8.      ARVODE OCH RESEERSÄTTNINGAR FÖR ORDFÖRANDE, STYRELSEMEDLEMMAR, FUNKTIONÄRER OCH VERKSAMHETSGRANSKARE UNDER DET PÅBÖRJADE VERKSAMHETSÅRET.

Styrelsearvodena föreslås bli oförändrade och är: ordförande, ekonom och sekreterare får 400 € per man, viceordförande och medlem 150 € per man.

Reseersättningar åt styrelsen enligt tidigare system.

9.      VERKSAMHETSPLAN, BUDGETFÖRSLAG OCH MEDLEMSAVGIFTER FÖR DET PÅBÖRJADE VERKSAMHETSÅRET. FASTSTÄLLANDET AV BUDGETEN.

–          Sekreteraren föredrar verksamhetsplanen

–          Ekonomen föredrar budgetförslaget

–          Extramedlemsavgiften föreslås oförändrad d.v.s.17 € / år.

 

10.  VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR FÖR TVÅÅRSPERIODEN 2016-18

–          Anna-Lena Juslin, Anton Koskinen och Janne Raunio är i tur att avgå. Enligt de nya godkända stadgarna ska styrelsen bestå av ”ordförande och 4-6 medlemmar”.

–          Janne och Anton ställer upp för omval, medan Anna-Lena inte gör det.

–          Ev. övriga kandidatnomineringar tas upp under mötet. Bra vore det med ”damer och herrar” samt regional spridning.

–          Sanna Vuori intresserad av att komma med i styrelsen. Sanna har tidigare varit med i styrelsejobbet i flera år.

–          Övriga intresserade kandidater som vill ställa upp i valet ombeds vänligen även kontakta ordförande Salenius i god tid innan årsmötet.

 

11.  VAL AV VERKSAMHETSGRANSKARE & SUPPLEANT

  • Styrelsen föreslår: Henrik Nyman och Monica Granholm

 

12.  VAL AV REPRESENTANT SAMT SUPPLEANT TILL MAOLs HÖSTMÖTE

  • Plats och tidpunkt: 19.11.2016 i Helsingfors. Jan-Anders Salenius kan delta. Föreningen har dock 3 röster, så antalet deltagande kan vara max 3 st.
  • Beslut av vilka medlemmar som deltar i förbundsmötet.

 

13.  ÖVRIGA ÄRENDEN:

  •  Hemsida på adressen www.localsmf.fi
  •  MAOL – hälsningar via Tove Leuschel
  • SMF-Maol r.f. fyller 50 år 2018 J

14.  MÖTETS AVSLUTANDE

–          Ordförande avslutar mötet kl. ___________________