Om föreningen

 

Välkommen till SMF r.f.:s hemsida! Föreningen är medlem av Riksförbundet för lärare

i matematiska ämnen MAOL r.f. Vårt syfte är att i samarbete med förbundet
främja yrkesmässiga och vetenskapliga intressen för lärarna i ovannämnda ämnen.
Utöver detta idkar föreningen publikationsverksamhet genom försäljning
av ma-fy-ke kompendier innehållande gamla studentprovsfrågor och lösningar till dessa.

Utöver detta ordnar föreningen poängmöten i matematik vid vårens studentskrivningar.
Under våren ordnas en vinterträff (ofta regional spridning) för
medlemmarna. Med jämna mellanrum ordnar även föreningen fortbildning.

 

Föreningens historia

”Svenska matematiklärarföreningen r.f. – född 29 mars 1968”

Tanken på att grunda en officiell svenskspråkig matematiklärarförening väcktes av överläraren i matematik, FM Adolf Höglander vid Svenska normallyceum. Här hade man sedan 1950-talet regelbundet samlat en handfull matematiklärare till diskussioner i samband med studentskrivningarna. Nu ville man emellertid skapa en permanent klubb för lärarna i matematik, fysik och kemi för gemensamma, regelbundna rådplägningar. Meningen var också att genom fortbildning höja standarden i de svenska skolorna.

För att göra mötestillfällena så angenäma som möjligt – för att förena nytta med nöje – samlades man oftast på Svenska Klubben, som jämte Svenska normallyceum kom att fungera som högkvarter för de gemensamma strävandena. En av föreningens ordförande, FM Thure Eklund skriver i 30-års historiken: ”De första intrycken sammankomsterna gjorde på mig härstammar från ett möte på Svenska Klubben den 29 mars 1968.Där hade 34 kolleger samlats i ett rum som en gång varit familjen Donners bibliotek. Så många personer hade säkert aldrig vistats på en gång i rummet. Trots trängseln var stämningen på topp när man gick till verket att angripa den gemensamma ”fienden”, Studentexamensnämnden. Ordförande vid mötet var överlärare Adolf Höglander men för den matematiska granskningen svarade nu, liksom många gånger senare, Brobans rektor FM Hilding Karling. Som ung och oerfaren deltagare var jag mycket imponerad av Karlings stora sakkunskap och de många kloka synpunkterna som främst Birger Stude, Torsten Juselius och Bengt Svahn framförde. Tor ”Tusse” Bremer var dock huvudfiguren med sina humoristiska inlägg väl assisterad av Adolf ”Högis” Höglander, som uppenbarligen trivdes som fisken i vattnet i det sällskap han själv sammankallat.

Meningen var att vid detta samma tillfälle också diskutera grundandet av en matematiklärarförening. ”Högis” valdes till ordförande för mötet, lektor Gunnel Salovius till sekreterare samt till protokolljusterare lektorerna Thora Ekström och Sig-Britt Levon. Vid mötet godkändes stadgarna, preliminärt utarbetade av Höglander och till interimistisk styrelse valdes överlärarna Adolf Höglander och Rolf Qvickström, rektor Hilding Karling samt lektorerna Ann-Mari Isaksson och Thure Eklund. Den 27 mars 1969 godkändes slutligen de nya stadgarna. Den nyvalda styrelsen kom att bestå av följande personer: Hilding Karling ordförande, Thure Eklund sekreterare och övriga medlemmar Rolf Qvickström, Ann-Mari Isaksson och Anita Blomqvist.

Matematiklärarföreningens medlemsantal växte rätt snabbt och uppgick till inemot 100 personer efter 3 år. Mötena var välbesökta och diskussionerna alltid lika livliga. Deltagarna representerade den tiden ett stort antal läroverk. I begynnelsen var föreningens medlemmar endast gymnasielärare då studentexamen var den huvudsakliga anledningen till sammankomsterna. Då föreningen många år senare anslöt sig till MAOL (28 mars 1985) kom också högstadielärarna in i bilden.

Året 1968 var lindrigt sagt turbulent i världen. Kolla länken för några plockhändelser:

http://yle.fi/arkivet/haku/#redaktionellt{97fb0c4ef2ef33002ac918d989397b2c7dedb32e388061585a14d705899c394d}20sammanst{97fb0c4ef2ef33002ac918d989397b2c7dedb32e388061585a14d705899c394d}C3{97fb0c4ef2ef33002ac918d989397b2c7dedb32e388061585a14d705899c394d}A4lld/{97fb0c4ef2ef33002ac918d989397b2c7dedb32e388061585a14d705899c394d}C3{97fb0c4ef2ef33002ac918d989397b2c7dedb32e388061585a14d705899c394d}85ret{97fb0c4ef2ef33002ac918d989397b2c7dedb32e388061585a14d705899c394d}201968

SMF-MAOL r.f. är alltså klubbmedlem av riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL r.f. Vårt syfte är att i samarbete med förbundet främjar yrkesmässiga och vetenskapliga intressen för lärarna i ovan nämnda ämnen. Utöver detta idkar föreningen publikationsverksamhet genom försäljning av ma-fy-ke kompendier innehållande gamla studentprovsfrågor och lösningar till dessa. Vidare ordnar föreningen poängmöten i ma-fy-ke vid vårens studentskrivningar. Till verksamheten hör också att vi aktivt försöker nå ut till de finlandssvenska regionerna genom att företa vinterträffar åt olika håll i Svenskfinland. Med jämna mellanrum ordnar vi även fortbildning för våra medlemmar.

Som ordinarie medlemmar kan föreningen anta lärare i matematiska ämnen, lärarstuderande i dessa ämnen, klasslärare som är specialiserade i matematik samt som understödande medlemmar personer som främjar föreningens syften. Vidare kan styrelsen som extra medlemmar anta personer som är intresserade av föreningens verksamhet. Utöver detta kan årsmötet, på framställning av styrelsen, kalla hedersmedlemmar till föreningen.

Klubbens organ utgörs av årsmötet och styrelsen. Årsmötet hålls i september och årsmötet utövar föreningens högsta beslutanderätt. Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga medlemmar. Mandattiden är två år. Av de fyra övriga medlemmarna är hälften (2) i tur att avgå varje år. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

Styrelsen för SMF r.f. önskar dig välkommen till föreningens nya hemsidor. Vi ses!

genom

Jan-Anders Salenius

ordförande