Årsmötet 21.9.2015 på Otavas förlag i Helsingfors

Hej,

Svenska Matematiklärarföreningens årsmöte måndagen den 21.9.2015 kl. 18.00 på Otavas förlag, Nylandsgatan 10

PROTOKOLL

1. Mötets öppnande

Ordförande Jan-Anders Salenius öppnade mötet kl. 18.05

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Jan-Anders Salenius valdes till mötets ordförande och Anna-Lena Juslin valdes till mötets sekreterare

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Gunilla Sandberg och Tove Leuschel valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet

4. Konstaterande av lagenlighet och beslutförhet

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

5. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes

6. Verksamhetsberättelse för året 2014-15

Verksamhetsberättelsen för året 2014 – 2015 genomgicks.

7. Bokslut för perioden 1.8.2014 – 31.7.2015 samt verksamhetsgranskarens berättelse och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen under nämnda period.

Bokslutet godkändes Verksamhetsgranskarens berättelse lästes upp. Verksamhetsgranskaren föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Arvode och reseersättningar för ordförande, styrelsemedlemmar, funktionärer och verksamhetsgranskare under det påbörjade verksamhetsåret

Ordförande, sekreterare och kassör 400€/år. Övriga medlemmar 150 €/år

Reseersättningar åt styrelsen mot kvitto eller kilometerersättning

9. Verksamhetsplan, budgetförslag och medlemsavgifter för det påbörjade verksamhetsåret. Fastställandet av budgeten.

Verksamhetsplanen godkändes med noteringen att MAOLS höstdagar troligen ordnas i Åbo hösten 2016 Budgetförslaget godkändes Medlemsavgiften för extra medlem 17€/år

10. Val av ordförande för följande tvåårsperiod 2015 – 2017

Jan-Anders Salenius valdes till ordförande för följande tvåårsperiod 2015 – 2017

11. Val av styrelsemedlemmar för följande tvåårsperiod 2015 – 2017

Jan Holmgård, Peter Kronman och Sanna Kellokoski valdes till styrelsemedlemmar för följande tvåårsperiod. Anna-Lena Juslin valdes till styrelsemedlem för följande ettårsperiod

12. Val av verksamhetsgranskare och suppleant

Henrik Nyman valdes till verksamhetsgranskare och Monica Granholm till verksamhetsgranskarens suppleant

13. Val av representant samt suppleant till MAOLs höstmöte

Årsmötet ger den nya styrelsen fullmakt att utse representant med suppleant

14. Övriga ärenden

1. Hemsidan på adressen www.localsmf.fi MAOL undersöker möjligheten att Pedanet kunde användas som MAOL-föreningarnas hemsida

2. MAOL-hälsningar; Tove Leuschel MAOL har ansökt om pengar av UBS och håller 20 läroplansfortbildningar Kick-off för gymnasiets läroplansarbete i november

3. RC-hälsningar; Minna Boström RC:s arbete med matematikprojekt kunde utvecklas Samarbete mellan RC och SMF Ingen resursperson finns för matematiken

4. STV-hälsningar; Åsa Lindberg STV satsar på skolvärlden och forskaren, men skolvärlden tar den större biten Antalet ansökningar växer – lite under hälften av ansökningarna får understöd Sök understöd av flera aktörer

 

15. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.42

 

mvh

Jan-Anders Salenius, ordförande